Клиент

Глобул
Редизайн на сайта на ГлоБул

В периода 20 – 27 април 2006 г, тествахме за ползваемост сайта на ГлоБул – www.globul.bg. В тестването участваха опитни и неопитни потребители на сайта.

Целта на тестването бе да:

  • Разкрие добрите и слабите страни на сайта
  • Извлече потребителските изисквания за промяна
  • Даде посока за предстоящия редизайн на сайта

Сайтът на ГлоБул бе тестван от гледна точка на следните аспекти:

  • Художествен дизайн и привлекателност
  • Лекота на навигиране и намиране на необходимата информация
  • Лекота на взаимодействие на потребителите с функционалните елементи на сайта
  • Разбираемост на текстовете

Резултатите се използват за отправна точка при редизайна на сайта от екипите на ГлоБул и БиЕсЕйч.


Мнение на клиента:

Тестването на ползваемостта на сайта на ГлоБул (www.globul.bg) беше част от проекта за въвеждането на ново корпоративно лого на компанията.

Основната цел на изследването беше да се даде насока за предстоящия редизайн на сайта. Разкриването на добрите и слабите страни и извличането на потребителските изисквания към промяна на сайта способстваха за нейното постигане.
Тестването на сайта имаше своята специфика. Той e съставен от две части – статична (информационна) и динамична (рубриката My GloBul). Първата запознава посетителите на сайта с ГлоБул и продуктите и услугите, които предлага. Втората част дава възможност за изпращане на SMS-и от страницата на мобилния оператор (WEB2SMS), проверка на месечната сметка (Е-фактура), осигурява достъп до лично MMS пространство на потребителите (MMS албум) и др.

Поради това, тестването беше проведено сред три групи потребители. Първата група беше съставена от респонденти, които имаха опит и с двете части на сайта. Втората група включваше респонденти, които ползват сайта често, но нямат опит с My GloBul.Третата група респонденти включваше потребители, които нямаха опит със сайта на ГлоБул. Подобно разпределение на извадката ни даде възможност да проверим мнението и нагласите на потребителите в зависимост от тяхната степен на познаване на сайта на ГлоБул, което от своя страна да даде възможно най-обективната оценка за неговото състояние.

Изследването трябваше да даде отговор на въпроси, свързани с удовлетвореността от сайта, художествения дизайн, навигацията и структурата на сайта, степента на ориентация и т.н. За целта Лукрат съставиха две групи задачи за изпълнение, които представляваха и основната част от потребителския гайд. Първата група задачи бе предназначена за оценка на статичната част на сайта, а втората – за динамичната. Подбора на задачите беше направен професионално, като изпълнението на всяка една от тях даваше отговор на всеки един от предварително зададените въпроси.

Една от основните характеристики за добър сайт е свързана с възприятията на потребителите по отношение на ориентацията и успеваемостта в процеса на търсене и изпълнение на задачите. Лукрат предложиха да измерим количествено тези два показателя и да ги сравним със средните за български сайтове. Това ни даде отговор на въпроса в каква степен и колко силно е взаимодействието между потребителите и сайта, което неминуемо въздейства върху цялостната удовлетвореност и вероятността съответния потребител да повтори посещението си.

Искрено ме впечатли подробния доклад, който Лукрат направиха относно тестването на сайта на ГлоБул. Той включва, както описание на всеки един детайл от методологията на изследването и резултатите, така и проблемите, които срещат потребителите, и препоръките за тяхното решаване.

По време на редизайна на сайта на ГлоБул бяха взети под внимание по-голямата част от препоръките на Лукрат. Това доведе до значително нарастване на посещенията на сайта на ГлоБул.
Разбира се, сайта на ГлоБул постоянно се променя по отношение на допълнителна информация и нови рубрики, но изследването за ползваемостта, направено от Лукрат притежава дългосрочен характер и резултатите от него могат да бъдат използвани при всяка промяна.

Иван Комитски, 29 август 2006
Специалист Маркетинг и Планиране, Корпоративен Маркетинг, ГлоБул
https://www.globul.bg