Започва от 5 000 евро. Можете да поискате отделни резултати. Свържете се с нас, за да обсъдим опции и цени.

Ние проектираме продукта за Вас и с Ваша помощ.

Започваме със семинар, за да се запознаем с Вас, Вашия бизнес случай и Вашите технически и други изисквания. След семинара Ви даваме предложение за подходящи дейности, резултати, график и цена.

След това работим с Вас, за да идентифицираме и профилираме Вашите потребители. След това ние определяме структурата на Вашата услуга, подготвяме потребителските потоци и изграждаме макети на потребителски интерфейс. Макетите са базирани на система за проектиране, която по-късно ще използвате за разработка. Текстовото и визуално съдържание на макетите е същото като това, което ще използвате при имплементирането – без lorem ipsum. Тестваме макетите с потребители и правим промени, базирани на тяхната обратна връзка. Вие участвате във всяка стъпла и одобрявате всеки резултат.

По време на имплементирането на дизайна от Вас или от трета страна, ние продължаваме да работим с Вас, за да отговорим на въпроси и да адаптираме дизайна въз основа на ограничения и изисквания, които могат да станат очевидни по време на разработка.

Резултати: 

  1. Запис от семинара.  
  2. Предложение, което изброява всички планирани дейности и резултати, посочва очакваната продължителност на различните дейности и дава ценови оферти.
  3. Потребителски профили, съдържащи описания на потребителски цели, задачи и специфични изисквания. Може да бъде реализирано и като персони.
  4. Обектен модел (наричан още модел на домейн), който определя обектите (класовете) на Вашата услуга, атрибутите на всеки обект, връзките между обектите и действията (задачите), които различни потребители ще изпълняват. Ние изграждаме обектния модел по време на специален семинар с Вас. След това обектният модел става отправна точка за потребителски интерфейси, бази данни, потоци на взаимодействие, документация.
  5. Потребителски потоци, които показват в детайли как се развиват взаимодействията на потребителите и съответните резултати. Те могат да бъдат внедрени като пътешествия на потребителите или задачи, които трябва да бъдат свършени.
  6. Макети, които показват как протичат потоците на взаимодействие и обектният модел се преобразува в интерфейс.
  7. Макети, които илюстрират интерфейса с висока прецизност и съдържат реални интерфейсни текстове и съобщение (без lorem ipsum). Макетите могат да бъдат статични или интерактивни в зависимост от спецификата на продукта и Вашите нужди.
  8. Резултати от тестване на макетите с потребители.
  9. Дизайн система, която дефинира интерфейсните компоненти и визуалната стилистика.