Доклад от сравнително тестване с потребители, 12 банкови сайта през погледа на потребителите им: кредити, спестявания, банкови карти и клонове Ползваемост на български банкови сайтове. Доклад от сравнително тестване с потребители.

Цена: 600 лв

За поръчки: – обадете се на телефон (02) 48 33 957 или – пишете на office@lucrat.net.

"Докладът е структуриран много добре, много полезен като данни и много добре поднесен. Проучване, директно приложимо на практика. Определено си струва."

Йорданка Иванчева,
Директор корпоративни комуникации,
HVB Bank Biochim

Описание на доклада

Накратко
Целта на един банков сайт е да представи банката и услугите, които тя предлага. Целта на ползваемия банков сайт е да направи това така, че да представи цялата необходима информация и да спести на потребителите си част от времето, което биха загубили за ходене до банката. За банката резултатът от един ползваем сайт би бил повече клиенти, на цената на по-малко натоварване за служителите.

Сайтовете на българските банки са красиви и богати на информация, работят бързо и имат постоянна структура. Те имат част от необходимите предпоставки, за да бъдат ползваеми, но за съжаление потребителите им успяват да свършат работата, за която са ги посетили едва в половината от случаите и в крайна сметка не са удовлетворени напълно.

Такова заключение се налага от резултатите от сравнително тестване за ползваемост на сайтовете на 12 български банки, което проведохме в края на 2004 година. Подробности за изследването в Клиенти и проекти

За доклада

Докладът обобщава резултатите от изследването, тълкува причините за тях и предлага възможни начини за избягване или отстраняване на наблюдаваните проблеми – описваме 51 общи и конкретни предложения за подобряване на ползваемостта. В синтезиран вид докладът показва как потребителите взаимодействат с банковите сайтове и илюстрира в кои случаи те успяват и в кои не.

Резултатите са представени с 3 прости и удобни метрики, с чиято помощ са сравнени различните банкови сайтове, включени в изследването. Изводите са такива, че лесно може да се приложат и за сайтове, невключени в изследванетo. Числовите резултати и тяхното тълкуване за всеки един сайт може да се използват като отправни точки за бъдещото развитие на сайтовете и репери за сравнение.

Ползата

Прочитайки доклада ще намерите информация, която ще ползвате

 • За да определите къде се намира сайтът на вашата банка спрямо останалите. Това може да ви помогне за определяне на цялостната интернетна стратегия на банката.
 • За бързо подобряване на ползваемостта сайта на вашата банка – много от препоръките може да се приложат сравнително бързо и евтино.
 • При проектиране на нов банков сайт или промяна на съществуващ.
Получавате

Обемът на доклада е над 70 страници, формат А4. В него ще намерите:

 • Обобщените резултати и от тестването и основните изводи от анализа.
 • Качествен анализ на резултатите и тълкуване на причините за по-високите и по-ниските резултати.
 • Описание и анализ на проблемите, които срещат потребителите, когато търсят в банков сайт информация за:
  • Кредити,
  • Спестявания,
  • Банкови карти,
  • Адреси на банкови клонове.
 • Над 50 препоръки за подобряване на ползваемостта на банковите сайтове. Препоръките могат да бъдат използвани за всеки банков сайт.
 • Сравнителни таблици за тестваните сайтове по метрики и задачи.
 • Над 50 цветни екранни снимки – примери от банковите сайтове, демонстриращи добри и проблемни дизайнерски решения, текстове и менюта.
 • Над 50 коментара на участници, илюстриращи субективните начини за възприятие, мнения и оценки за тестваните сайтове.
 • Методология за тестване с потребители. Описанието на тестването е достатъчно подробно, за да позволи сравнително лесното му повтаряне и за други сайтове.
Предназначен за

Докладът е предназначен за вас, ако се занимавате с:

 • маркетинг на банки и банкови услуги и ваша грижа е ефективната комуникация на банките с техните настоящи и потенциални клиенти;
 • поддръжка и развитие на банкови сайтове – обикновено в отделите по информационни и комуникационни технологии;
 • подготовка и публикуване на текстове за банкови сайтове;
 • разработка на банкови сайтове – като ръководител на проекти, графичен дизайнер, информационен архитект, проектант на взаимодействие, или програмист;
 • реклама на банки и банкови услуги – особено чрез интернет.

Докладът ще бъде полезен и за всички, които имат или правят сайтове. Много от изводите и препоръките са приложими за сайтовете като цяло.

Съдържание на доклада

Накратко

Глава 1. Показатели за ползваемост

Успеваемост Коефициент на ориентация (KOp) Удовлетвореност

Глава 2. Обобщени резултати

(+) 1. Банковите сайтове изглеждат добре
(+) 2. Информацията е богата
(-) 3. Трудноразбираеми текстове
(+) 4. Примери в банковите сайтове
(+) 5. Калкулаторите са много полезни
(+) 6. Инструкции стъпка по стъпка
(+/-) 7. Формуляри за изтегляне
(-) 8. Неясни имена на продукти и услуги
(+) 9. Рекламата в сайтовете на банките
(-) 10. Реклама вместо информация
(-) 11. Неинтуитивна навигация
(-) 12. Неподходящо отношение и обръщение към клиентите
(+) 13. Телефон на потребителя

Глава 3. Задачи – резултати и метрики

Задача 1. Търсене на банкови клонове

Задача 2. Потребителски кредит: изчисляване на месечни вноски

Задача 3. Кредитни карти: условия за издаване

Задача 4. Овърдрафт: значение на термина

Задача 5. Спестявания: какви са лихвите?

Задача 6. Кредити за жилища: отговарям ли на условията?

Глава 4. Спомагателни задачи

Участници Предварително интервю. За какво се ползват банковите сайтове Намиране на банковите сайтове

Глава 5. Методика на тестването

Участници Мотивация и цели Процедура Подбор на задачи Критерии за удовлетвореност

Глава 6. Прeпоръки

Общи прeпоръки Представяне на банковите клонове Потребителски кредити Калкулатори Банкови карти Банкови термини Спестявания Жилищни кредити Търсене

Приложение 1: Банкови сайтове, включени в изследването

Приложение 2: 2003 г. – Сравнителна експертна оценка на 9 банкови сайта

Как да поръчам доклада?

Обадете се на телефон (02) 48 33 957 или ни пишете на office@lucrat.net.