Всеки продукт трябва да бъде оценяван многостранно. За различни цели купуваме различни неща. И тези неща трябва да отговарят на различни изисквания. Един будилник бива да е функционален. Един стенен часовник, освен да върши работа, трябва да може да бъде използван и за украса. Някои неща се купуват защото са красиви, други – заради престижа, който се смята, че носят.

В книгата си Проектиране на емоционалност (Emotional Design) Доналд Норман предлага цялостна рамка за анализиране на продуктите, която включва тяхната привлекателност, поведението им и образа, с който се представят пред потребителите. Рамката съответства на нивата на които хората реагират при влизане в контакт с продуктите. В статията Норман, разглеждайки отново проблемите на проектиране на емоционалността, разграничава три нива на реакция:

  • вътрешно,
  • поведенческо и
  • разсъдъчно.

Тези три нива определят обособяването на три вида дизайн:

  • Вътрешен – който се отнася до първите впечатления, начина, по който изглежда един продукт;
  • Поведенчески – свързан с цялостното възприемане на продукта, основаващо се не само на външния му вид, а най-вече на опита от използването му и
  • На осмисляне – отразяващ реакцията на човека в последствие, препратката, която продуктът прави към индивидуалния вкус на собственика, това как го кара да се чувства.

Иначе казано, трите вида дизайн отговарят на трите характеристики на продуктите – привлекателност, функционалност и ползваемост и висок престиж.

Продуктите се различават по качествата си в трите измерения на дизайна, но същото е с хората, които ги използват и ситуациите, в които биват използвани. По същия начин се категоризират и хората – според нивото, на което предимно реагират.

  • Хората, реагиращи на вътрешното ниво са силно повлияни от външния вид.
  • За тези, които реагират на поведенческото ниво, от определящо значение са функционалността, ползваемостта и чувството за контрол по време на използване на продукта.
  • А онези, които реагират предимно на ниво осмисляне, се влияят силно от името, марката, и престижността на продукта и от стойността, която продуктът добавя към начина, по-който сами се възприемат (на това ниво реагират хората, които купуват скъпи вещи: алкохол, часовници, мебели, коли).

Дизайнът е нещо доста сложно, не само поради сложността на самите продукти, но и поради сложността на хората и техните нужди. Именно това трябва да имаме предвид когато проектираме и да се съобразяваме с нивото, на което искаме да въздействаме и да познаваме на какво ниво предимно реагират целевите ни потребители.

––––––––––––––––––-

Този тескт пресъздава оригиналната статия в обобщен вид. Направен е от Лукрат с разрешението на автора. Точният адрес на оригиналната статия и името на автора са посочени в началото на обобщението. Правата върху оригиналната статия принадлежат на автора и, а правата върху обобщението, на Лукрат.